De seniorenclub van DUO

De Seniorenclub is de vereniging voor oud-medewerkers die de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen via de VUT, de FPU of anderszins pensioengerechtigd hebben verlaten. De vereniging is op 12 augustus 1992 opgericht en is een zelfstandig onderdeel van de personeelsvereniging In Beweging.

Bestuur DUO Seniorenclub

Van links naar rechts: Herman Grissen (secretaris), Pieter Haneman ( Lid), Christine van Krieken (lid), Jan Hoogstra (voorzitter) en Johan Lanting (penningmeester)


Doel
Het doel van de seniorenclub is het bevorderen van het onderlinge contact tussen haar leden. De partners van de leden worden daarin ook nadrukkelijk betrokken. Deze doelstelling wordt in praktijk gebracht door het organiseren van activiteiten.

Activiteiten
De Seniorenclub kent een aantal vaste activiteiten. Zo is er in januari een Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden, op uitnodiging van de directie. In februari vindt de jaarvergadering plaats. In het voorjaar gaan we op reis en in het najaar wordt een najaarsactiviteit georganiseerd. Klik hier voor een overzicht van al onze activiteiten sinds 1992.

Lidmaatschap
Personeelsleden van DUO die het bedrijf als hun laatste actieve werkkring hadden, en die het bedrijf via VUT, FPU of anderszins met recht op pensioenuitkering verlaten, kunnen lid worden van de Seniorenclub.

De leden van de Seniorenclub betalen een jaarlijkse contributie (voor 2020 vastgesteld op € 15,00). Voor speciale activiteiten, zoals excursies, kan een afzonderlijke bijdrage van de deelnemers gevraagd worden. Leden (oud medewerkers) ontvangen jaarlijks een Kerstattentie.

Aanmelden als lid kan via onderstaande knop:

 
Partners van leden kunnen aan alle activiteiten van de Seniorenclub deelnemen. Zij hebben geen stemrecht in vergaderingen en betalen geen contributie. Voor deelname aan activiteiten is in het algemeen wel een eigen bijdrage verschuldigd, zoals de leden die ook betalen.

Als een lid overlijdt, kan een aanwezige partner als “partnerlid” zelfstandig deel blijven nemen aan de activiteiten van de Seniorenclub. Een partnerlid betaalt wel contributie, maar heeft geen stemrecht.

De leden en partnerleden ontvangen periodiek een boekje met daarin opgenomen de belangrijkste verenigingsgegevens en een complete ledenlijst, waarin opgenomen de adressen en telefoonnummers van de leden, alsmede e-mailadressen van de leden die daarvoor hun toestemming hebben gegeven.

Afmelden

Het lidmaatschap van een lid eindigt door opzegging van het lidmaatschap, of door overlijden.